*


شرایط و قوانین ثبت نام:
با توجه به نکات مورد اشاره در راهنمای ثبت نام و دقت در رعایت آنها، شرایط ثبت نام به شرح ذیل می باشد:

۱ _ به علت محدودیت ظرفیت، اولویت پذیرش و قطعی شدن ثبت نام  با افرادی است که زودتر اقدام به  ثبت نام و واریز به موقع مبلغ نمایند.

۲ ـ ستاد شهید صیاد شیرازی ویژ کاروان هایی است که از طریق سازمان های دولتی، غیر دولتی، پایگاه های بسیج، مساجد، هیئات و یا مجموعه های مردم نهاد و ...  به مناطق اعزام میگردند لذا هماهنگ کردن اتوبوس  بر عهده همان کاروان ها می باشد.

۳ ـ مبلغ و سرانه هر نفر(ریال): 

     ستاد شهید صیاد شیرازی : 920.000ریال

     ستاد شهید حسن باقری : 970.000 ریال

     ستاد شهید عبدالحسین برونسی : 2.050.000 ریال

۴ _ نحوه عودت مبالغ  انصرافی:

- یکماه بعد از اتمام پروژه  میباشد.

۵ _ شماره حساب جهت واریز :
     شماره حساب ستاد شهید صیاد شیرازی نزد بانک ملت :
     شماره حساب: 4067216766
     شماره کارت: 6104337770085924
     شماره شبا: 860120020000004067216766

     شماره حساب ستاد شهید حسن باقری نزد بانک ملت :

     شماره حساب : 4469777343

     شماره کارت : 6104337770085932

     شماره شبا : ir750120020000004469777343

     شماره حساب ستاد شهید عبد الحسین برونسی نزد بانک انصار :

     شماره حساب : 1-2887494-703-3513

     شماره کارت : 0009-9496-8110-6273

      شماره شبا : 01-4940-2887-7030-3513-0630-IR59


               موفق و پیروز باشید.

 


اردوهای قابل انتخاب:
انتخاب تاریخ ثبت نام:
ظرفیت مجاز:
تعداد نفرات: