*


شرایط و قوانین ثبت نام:
با توجه به نکات مورد اشاره در راهنمای ثبت نام و دقت در رعایت آنها، شرایط ثبت نام به شرح ذیل می باشد:

۱ _ به علت محدودیت ظرفیت، اولویت پذیرش و قطعی شدن ثبت نام  با افرادی است که زودتر اقدام به  ثبت نام و واریز به موقع مبلغ نمایند.

۲ _ مبلغ و سرانه هر نفر(ریال):  900.000 ریال

۳ _ نحوه عودت مبالغ  انصرافی:

- یکماه بعد از اتمام پروژه  میباشد.

۴ _ شماره حساب جهت واریز :
     شماره حساب ستاد شهید صیاد شیرازی نزد بانک ملت:
     شماره حساب: 4067216766
     شماره کارت: 6104337770085924
     شماره شبا: 860120020000004067216766

               موفق و پیروز باشید.

 


اردوهای قابل انتخاب:
انتخاب تاریخ ثبت نام:
ظرفیت مجاز:
تعداد نفرات: